Category: ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนเมษายน ณ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ วัดโนนสำเภาทอง บ้านเขว้า หมู่ที่ 9 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลงพื้นที่ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภารกิจงาน และวิธีการให้บริการประชาชน >>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมีนาคม ณ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ออกหน่วย ประชาสัมพันธ์และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกขาม บ้านโคกขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลงพื้นที่ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภารกิจงาน และวิธีการให้บริการประชาชน >>>…

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมีนาคม ณ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ออกหน่วย ประชาสัมพันธ์และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้าน ละลม บ้านละลม หมู่ที่ 4 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลงพื้นที่ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภารกิจงาน และวิธีการให้บริการประชาชน…

ข่าวประชาสัมพันธ์