เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน 256๖ ณ โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภารกิจงาน และวิธีการให้บริการประชาชน  >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์