เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม 256๖ ณ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภารกิจงาน และวิธีการให้บริการประชาชน >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์