วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ที่ ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ ทต.จักราช. อ.จักราช ต.ตะโก ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ “รถสามล้อโยก” ให้แก่ผู้พิการ 5 ราย 1.นางสุขประเสริฐ หนูกระโทก ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ 2.นางสาวภู่ กวงทอง ทต.จักราช อ.จักราช 3.นายม้วย เตรียมไธสง ต.ตะโกอ.ห้วยแถลง 4.นายชาญชัย พันธ์ต้น ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง 5.นางผอง หิงไธสง ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.นม.ประจำอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ,อำเภอห้วยแถลง และอำเภอจักราช ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้
          ในการมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ถือเป็น 1 ในนโยบาย 4 ข้อ ของ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในพันธกิจ “สร้างคน” เป็นนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นในวันนี้การมอบกายอุปกรณ์ จึงถือเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระต่อไป

 

#สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช
#กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
#ศูนย์ประสานงาน_อบจ.นม. ประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
#ศูนย์ประสานงาน_อบจ.นม. ประจำอำเภอจักราช

no images were found


#ศูนย์ประสานงาน_อบจ.นม. ประจำอำเภอห้วยแถลง
#ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ_อบจ.นครราชสีมา
#พร้อมมอบกายอุปกรณ์ฯ_แก่ผู้พิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์