ติดต่อเรา

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กองสาธารณสุข
อาคารมิราเคิล ออฟ ไลฟ์
ชั้น 5 ถ. โพธิ์กลาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์./โทรสาร.0-4424-6890

ข่าวประชาสัมพันธ์