ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2566 กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม 256๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา…

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน 256๖ ณ โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา…

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน 256๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา…

ข่าวประชาสัมพันธ์