Month: August 2023

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม 256๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา…

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน 256๖ ณ โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา…

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน 256๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา…

ข่าวประชาสัมพันธ์