นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ
Mr.Wuttichai Wongpunyo

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 97577806

นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
Mr.Tuangsit Apichaibukkol

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 19493501

นายภาดล ศรีกระโทก
Mr.Phadon Srikrathok

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 97220255

นายพงษ์พิมล คำลอย
Mr.Pongpimon Khamloy

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
094 – 3742670

นายธีระชัย เทพนอก
Mr.Terachai Tapnogk
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
E-mail : [email protected]
08 – 19760315

นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
Mrs.Uraiwan Phattarapitipol
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
E-mail : [email protected]
08 – 31456491

นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
Mr.Chaikiat Kesornbuathong
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
E-mail : [email protected]
08 – 19551855

นางรังสิยา นุทกิจ
Mrs.Rangsiya Nuttakit
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
E-mail : [email protected]
08 – 94265922

นางวรรณภา นวลฉิมพลี
Mrs.Wannapa Nualchimplee
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
E-mail : [email protected]
08-92825487

นายจิรยุทธ อาสาเสน
Mr.Jirayut Arsasane
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 98454675

นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์
Mr.Techit Watcharamethapong
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
E-mail :[email protected]
08 – 85843599

นางบุญสุดา  แก้วกระจาย
Mrs.Boonsuda Kaewkrajai
หัวหน้าสำนักปลัด
E-mail :[email protected]
09 – 45154962

นางนงนุช กาหลง
Mrs.Nongnuch Kalong
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail : [email protected]
08 – 92844577