นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ
Mr.Wuttichai Wongpunyo

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 97577806

นายภาดล ศรีกระโทก
Mr.Phadon Srikrathok

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 97220255

นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
Mr.Tuansit  Apichaibukkol

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 19493501

นายพงษ์พิมล คำลอย
Mr.Pongpimon Khamloy

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
094- 3742670

นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ
Mr.Netiwit Roengsukpipatthana

ผู้อำนวยการสำนักช่าง
E-mail : [email protected]
08-18780022

นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
Mrs.Uraiwan Phattarapitipol

ผู้อำนวยการสำนักคลัง
E-mail : [email protected]
08-31456491

นางบุญสุดา แก้วกระจาย
Mrs.Boonsuda Kaewkrajai

หัวหน้าสำนักปลัด
E-mail :[email protected]
09-45154962

นางรังสิยา นุทกิจ
Mrs.Rangsiya Nuttakit

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
E-mail : [email protected]
08-94265922

นางวรรณภา นวลฉิมพลี
Mrs.Wannapa Nualchimplee

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
E-mail : [email protected]
08-92825487

นายจิรยุทธ อาสาเสน
Mr.Jirayut Arsasane

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08-98454675

นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์
Mr.Techit Watcharamethapong

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
E-mail :[email protected]
08-85843599

นางสาวศิริพร แสไพศาล
Miss Siriporn Saepaisarn

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail : [email protected]
09-85362922

นายทรงยศ โดดเดี่ยว
Mr.songyot Dotdiao

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
09-10197740

นางยุพาภรณ์ สมรูป
Mrs. Yupaporn Somroop Saepaisarn

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
09-02454146

นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ
Mr. Wattanapong Singwiset

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
E-mail : –
08-64696443

นายวิสา นราเทียม
Mr. Wisa Naratiam

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่าง
E-mail : [email protected]
08-17908044

นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล
Mrs. Thitirat Chudtalay

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง
E-mail : [email protected]
08-48245551