หน้าหลัก2021-11-23T12:59:24+07:00
ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ตกผลึก!!แนวทางถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. อบจ.โคราช อ้าแขนรับ พร้อมทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย

บ้านพักคนชราโพธิ์กลาง – วัดม่วง ร่วมสืบสานประเพณีไทย “สนุกสุขสันต์วันลอยกระทง”

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ตกผลึก!!แนวทางถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. อบจ.โคราช อ้าแขนรับ พร้อมทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

By |พฤศจิกายน 19th, 2564|

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย

By |พฤศจิกายน 19th, 2564|

บ้านพักคนชราโพธิ์กลาง – วัดม่วง ร่วมสืบสานประเพณีไทย “สนุกสุขสันต์วันลอยกระทง”

By |พฤศจิกายน 19th, 2564|

อบจ.โคราช ประชุมขับเคลื่อน พร้อมถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.

By |พฤศจิกายน 17th, 2564|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
บบงาน
E-Service
Youtube
Facebook
ช่องทางอื่น ๆ
ระกาศเปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ระกาศประกวดราคา
ดูทั้งหมด
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
กเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบจ.นม

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

อ่านรายละเอียด
ารสาร
ฉบับที่ 2

เดือนกันยายน ปี 2564

วารสารทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
รายงานประชุมสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
อ่านรายละเอียด

วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูวิดีโอท้งหมด

ผลการดำเนินงาน

ประกวดราคา
ดูทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ และ CCTV

ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
Go to Top