วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“โคราชโฉมใหม่ คนคุณภาพ
   ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า  เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช”