การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
จะทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.คลองไผ่วิทยา (สังกัด อบจ.นครราชสีมา) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียน และรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมา อบจ. ได้ยกระดับการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการที่สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความทันสมัย เท่าเทียมและทันต่อการก้าวไปข้างหน้าของระบบการศึกษาในปัจจุบัน
ในส่วนของผู้เรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด กล้าแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เสริมสร้างความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงการส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ แขนงใหม่ๆ ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สนับสนุนเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นักเรียนได้เรียนอย่างที่อยากเรียน
ในโอกาสนี้ นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ให้เกียรติกดปุ่มเปิดป้าย “บ้านบัวแก้ว – บัวขวัญ” บ้านพักครู จำนวน 10 ยูนิต ซึ่งเป็นสวัสดิการบ้านพักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อยู่อาศัย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป
โดยมี นายเลิศชัย ธนประศาสน์ รองประธานสภา อบจ., นายศิริพงษ์ มกรพงษ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2, นายอุทัย ทัศนไพร ผอ.รร.คลองไผ่วิทยา พร้อมคณะครู – บุคลากรทางการศึกษา, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ, ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐพื้นที่ ต.คลองไผ่, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ