1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
  2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
  3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เล่มที่ ๘ 
  4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563
    มิติที่ 4  ตัวชี้วัดที่ 2.2 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560-2564