พัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร อำเภอหนองบุญมาก
วันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาความรู้ให้เท่าทันสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรกรรมให้ทันสมัย เพื่อนำไปปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมาก, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น, อสม. และประชาชน ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายนิรันดร์ สมพงษ์ ประธานสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง จำกัด และนายสมศักดิ์ ตาไธสงค์ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ