มอบบ้านนี้..ที่แก้งสนามนาง
วันที่ 5 ตุลาคม2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ส่งมอบที่พักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง พร้อมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มาร่วมในโครงการนี้ และให้กำลังใจพี่น้องประชน ที่ อบจ.ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
โดยมี นายดารนัย การนอก ปลัดอาวุโส, นายสมเกียรติ ภักดีนอก สาธารณสุขอำเภอ, นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางอรุณ อ่อนประทุม ประธาน อสม.อ.แก้งสนามนาง ร่วมด้วย นายก ทต.- อบต., หน่วยงานส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น, อสม. และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมส่งมอบบ้าน ได้แก่
#จุดที่1 อบต.สีสุก โดยมี นายหนูแดง เลิกนอก พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่2 ทต.บึงสำโรง โดยมี นางหลง ตรวจนอก ผู้สูงอายุและพิการทางการได้ยิน เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่3 อบต.แก้งสนามนาง โดยมี น.ส.สว่าง เกษนอก ผู้สูงอายุและพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่4 อบต.โนนสำราญ โดยมี น.ส.แถว สุราทิพย์ ผู้สูงอายุและพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่5 อบต.บึงพะไล โดยมีนายเบิ้ม เพ็งโคตร ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ