ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักช่าง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566

Go to Top