Business Continuity Plan : BCP

2021-07-19T12:47:47+07:00

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Business Continuity Plan : BCP2021-07-19T12:47:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09T08:53:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-09T08:53:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว ถึง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09T08:20:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว ถึง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-09T08:20:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 (อาคาร 216 ต) โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-14T10:05:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 (อาคาร 216 ต) โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-14T10:05:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนการจัดการศึกษาเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนและหนังสือสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-12T15:38:49+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนการจัดการศึกษาเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนและหนังสือสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-12T15:38:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย สายเหมืองสระประปาบ้านเตย-เหมืองบ้านตลาดแคตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-09T10:47:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย สายเหมืองสระประปาบ้านเตย-เหมืองบ้านตลาดแคตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-09T10:47:52+07:00

ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทร้านถ่ายเอกสาร ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล

2021-07-13T15:13:20+07:00

ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทร้านถ่ายเอกสาร ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล2021-07-13T15:13:20+07:00

ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มน้ำดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล

2021-07-13T15:16:18+07:00

ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มน้ำดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล2021-07-13T15:16:18+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-13T13:56:57+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-13T13:56:57+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-13T15:54:14+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-13T15:54:14+07:00
Go to Top