ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ถนน นม.ถ.1-24301 บ.สำโรงเหนือ – บ.สำพะเนียง บริเวณหน้าโรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.22303 บ.ซับตะคร้อ – บ.ท่าตะแบก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.09301 บ้านหนองกระสัง – บ้านโนนตากลาง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลงิ้ว ถึงถนน 304 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนสายบ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ 1 – บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลดนนค่า อำเภอสูงเนิน (เชื่อมถนนสายบึงอ้อ – ส้มกบงาม) ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.13202 บ้านหนองม่วงใหญ่ – บ้านหนองกุง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.04204 บ.หนองบง – บ.สี่เหลี่ยม อ.คง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10204 บ.กลึง – บ.หนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Go to Top